Regulamin „Oficjalnego Sklepu Emi i Tajnego Klubu Superdziewczyn”

1. Definicje użyte w treści Regulaminu.

1.1. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
1.2. Formularz Rejestracji – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.
1.3. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
1.4. Klient – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży.
1.5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny).
1.6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz indywidualnym hasłem dostępowym, zbiór zasobów w serwisie informatycznym Sprzedawcy, w którym są gromadzone i przechowywane dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach Sprzedaży.
1.7. Newsletter – elektroniczny biuletyn opracowywany przez Sprzedawcę cyklicznie oraz obejmujący informacje, treści, materiały zdjęciowe lub filmowe dotyczące Produktów, w tym prezentowanych w Sklepie, sposobu funkcjonowania Sklepu lub Serwisu, jak również informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy, przesyłany przez Sprzedawcę Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na Usługę Newsletter.
1.8. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności i Plików Cookies „Oficjalnego Sklepu Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, obejmująca klauzulę informacyjną Sprzedawcy dotyczącą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę, o której mowa w art. 13 i 14 RODO, udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie.
1.9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności książki autorstwa Agnieszki Mielech z serii „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, w tym w formatach e-booka lub audiobooka (stanowiące Treści cyfrowe), ich specjalne wydania, czy też limitowane edycje, gadżety inspirowane serią „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, a także inne książki zaprzyjaźnionych autorów.
1.10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składający Zamówienie lub zawierający Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
1.11. Regulamin – niniejszy Regulamin „Oficjalnego Sklepu Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie.
1.12. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
1.13. Serwis – strona internetowa, w ramach której prowadzony jest Sklep przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl.
1.14. Sklep – sklep internetowy, w ramach którego przedstawione są Produkty, prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu.
1.15. Sprzedawca – Agnieszka Mielech wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), adres do doręczeń: ul. Żaryna 5/85 02-593 Warszawa, NIP: 5221624523 REGON: 146877193, e-mail: agnieszka.mielech@chasingrainbow.pl, prowadząca Sklep i administrująca Serwisem.
1.16. Treści cyfrowe – Produkty mające postać treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, takie jak audiobooki, e-booki lub inne, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
1.17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach Sklepu za pośrednictwem Serwisu.
1.18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: Usługa informacyjna, Usługa wyszukiwania, Usługa transakcyjna, Usługa Konta, Usługa opinii, Usługa Listy życzeń, Usługa kontaktu, Usługa Newsletter, opisane w pkt. 11 i 12 Regulaminu.
1.19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
1.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.22. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu oraz Usługi Elektronicznej.
1.23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, składane z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.

2. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu oraz Serwisu.

2.1. Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, w tym warunki dokonywania zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, warunki dostarczania Klientowi zamówionych Produktów, warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, tryb postępowania reklamacyjnego, w tym z tytułu rękojmi za wady Produktów, jak również zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.
2.2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz do ich przestrzegania, jak również zapoznania się z Polityką Prywatności, które to dokumenty są udostępnione przez Sprzedawcę w ramach Serwisu. Sprzedawca umożliwia nieodpłatny dostęp do treści powyższych dokumentów, w tym w formie umożliwiającej ich pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
2.3. Podstawowymi warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych jest posiadanie:
a) komputera lub innego urządzenia (laptop, tablet, smartphone itp.) z dostępem do Internetu;
b) dostępu do poczty elektronicznej;
c) przeglądarki internetowej; a także
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Ponadto przy korzystaniu z Usług Elektronicznych, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oraz łączenia się urządzeń z siecią Internet, Sprzedawca zaleca, aby Użytkownik posiadał zainstalowane na urządzeniu zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
2.4. Użytkownik jest zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści mających charakter oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub będące groźbą, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania tajemnicy.
2.5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu oraz Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Serwisu, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub Serwisu, w tym w Konta innych Użytkowników, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu kupowania Produktów.
2.6. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści o charakterze marketingowym, reklamowym lub promocyjnych innych podmiotów.
2.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu oraz Sklepu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Sklepu, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu oraz Sklepu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu oraz Sklepu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O przerwach w działaniu Sprzedawca będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników w Serwisie.

3. Kontakt ze Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
a) korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl lub kontakt@chasingrainbow.pl,
b) przy pomocy elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt” lub
c) pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy (Chasing Rainbow Agnieszka Mielech, ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa).

4. Informacje dotyczące Produktów.

4.1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem Serwisu oraz sieci Internet, na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
4.2. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.3. Zdjęcia lub inne formy wizualizacji Produktów zamieszczone na stronach Serwisu mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, a także ich wielkości. Mają one zatem jedynie charakter informacyjny, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi w Serwisie i ewentualne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień monitora / ekranu / wyświetlacza urządzenia, z którego korzysta Klient, a wyglądem rzeczywistym Produktu, Sprzedawca nie odpowiada.
4.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Klient, dokonując wyboru Produktu oraz potwierdzenie woli dokonania jego zakupu przez złożenie Zamówienia, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
4.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4.6. Cena Produktu widoczna w Sklepie nie zawiera kosztów dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług) Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia w toku jego składania.
4.7. Cena Produktu widoczna w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w ramach Sklepu na zasadach określonych w odrębnych regulaminach promocji, jak też wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, będą realizowane na dotychczasowych zasadach (z wyjątkiem wyczerpania danego Produktu – pkt. 5.4 Regulaminu).
4.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby dla wybranych Produktów będących książkami autorstwa Agnieszki Mielech z serii „Emi i Tajny Klubsuperdziewczyn”, ich specjalnych wydań, czy też limitowanych edycji, wprowadzić opcję zakupu takiej książki z dedykacją autora. Informacja o takiej możliwości będzie zawarta w opisie danego Produkt zawartym w Serwisie, bądź w formularzu elektronicznym Zamówienia, który będzie generowany po dodaniu wybranych Produktów, dla których będzie dostępna powyższa opcja dedykacji, do wirtualnego koszyka udostępnionego w ramach Serwisu. Sprzedawca zastrzega, że powyższa opcja dedykacji autora może być udostępniona w połączeniu z warunkami promocji na zasadach określonych w odrębnym regulaminie promocji, a także może być ograniczona czasowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby raz udostępnioną opcję dedykacji autora cofnąć dla danego Produktu w dowolnym momencie, w szczególności w razie czasowej niedostępności lub niedyspozycji autora. Ponadto Sprzedawca nie gwarantuje przy wyborze powyższej opcji określonej treści dedykacji, zgodnie z oczekiwaniami lub opisem Klienta składającego Zamówienie, choć będzie starał takie oczekiwania w miarę możliwości uwzględniać. Przy wyborze takiej opcji czas realizacji Zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu zgodnie z pkt. 5.8 Regulaminu, jak również może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, np. pokrycia kosztów przesyłki kurierskiej.
4.9. W przypadku Produktów stanowiących Treści Cyfrowe mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z takiego Produktu w sposób nieuprawniony, w tym z naruszeniem przepisów prawa. Przy takim Produkcie stanowiącym Treści Cyfrowe będzie się znajdowała informacja o zastosowanych zabezpieczeniach, jak również wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z takiego Produktu. Użytkownik, który nabył Produkt stanowiący Treści Cyfrowe, jest zobowiązany do nieusuwania tych zabezpieczeń.

5. Zamówienia.

5.1. Zamówienia można składać w Serwisie za pomocą Formularza Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw, o których mowa w pkt. 2.7 Regulaminu. Złożenie Zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych zgodna z taryfą operatora Klienta).
5.2. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta – może złożyć Zamówienie jako gość.
5.3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka udostępnionego w ramach Serwisu, dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury, jeśli Klient żąda jej wystawienia, wskazania wyboru opcji z dedykacją autora, o ile jest dostępna zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu, ewentualnych uwag do Zamówienia, a także adresu dostawy.
5.4. Umieszczenie Produktów w wirtualnym koszyku udostępnionym w ramach Serwisu nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania liczby dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji. W szczególności Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na te Produkty będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że dostępność Produktów będzie aktualizowana przez Sprzedawcę w Dni Robocze na bieżąco.
5.5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
5.6. Składając Zamówienie, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym na podany przez Klienta adres e-mail, którą to zgodę można w każdej chwili cofnąć bez konieczności podawania przyczyny. Udzielenie powyższej zgody nie jest obowiązkowe, a tym samym nie stanowi warunku złożenia Zamówienia.
5.7. Proces złożenia Zamówienia kończy się, zarówno przy dobywaniu zakupu w ramach Konta, jak też jako gość (bez rejestracji), w momencie skutecznego kliknięcia przez Klienta w przycisk o treści: „Kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia.
5.8. Z zastrzeżeniem dostarczania Produktów stanowiących Treści cyfrowe, zgodnie z pkt. 9.12 Regulaminu, Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku, w terminie do 3 Dni Roboczych, zaś w przypadku Produktów z wybraną opcją dedykacji autora zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu – w terminie do 14 Dni Roboczych z wyłączeniem opcji Priorytet – do 7 Dni Roboczych. Zamówienia złożone w piątek, soboty, niedziele oraz święta, będą wysyłane najwcześniej następnego Dnia Roboczego.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

6.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie pkt. 5 Regulaminu.
6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zwrotnej na adres e-mail udostępniony przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do potwierdzonych Produktów. W dalszej kolejności Sprzedawca przesyła na adres e-mail udostępniony przez Klienta bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.
6.3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności obejmuje:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
b) Regulamin i Politykę Prywatności
c) formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta), o ile Użytkownik nie wyraził zgody na dostarczenie mu przez Sprzedawcę Produktów stanowiących Treści cyfrowe przed upływem 14-dniowego terminu do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 9.12 Regulaminu.
6.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury), który będzie wysłany pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

7. Płatności.

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wskazany w pkt. 7.2 Regulaminu;
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności PayU – operatorem elektronicznych płatności jest spółka: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. ul. Grunwaldzka 186, 60-166, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznani, Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, kapitał zakładowy: 944.000 zł, NIP: 779-23-08-495, strona www: https://poland.payu.com, posiadająca status agenta rozliczeniowego;
c) płatność kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest spółka wskazana w lit. b powyżej.
7.2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 83 1240 1112 1111 0011 1098 2002, Chasing Rainbow Agnieszka Mielech, ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa, NIP: 522 162 45 23. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …..”.
7.3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis PayU prowadzony przez operatora wskazanego w pkt. 7.1 lit. b Regulaminu, umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
7.4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia (tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zgodnie z pkt. 6.2 – 6.4 Regulaminu). W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, zaś brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od Umowy Sprzedaży.
7.5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, czyli zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

8. Koszt, termin i sposoby dostawy Produktów.

8.1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zamówionego Produktu (wyboru przewoźnika). Sprzedawca nie przewiduje możliwości osobistego odbioru zamówionego Produktu.
8.2. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionego Produktu do Klienta. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu liczony od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę (zgodnie z pkt. 6.2 i 6.3 Regulaminu) i czas dostawy Produktu przez wybranego przewoźnika:
a) czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy;
b) dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, tj. do 3 Dni Roboczych, przy czym doręczenie następuje wyłącznie w Dni Robocze.
8.4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) wskazanych w Serwisie zgodnie z wyborem Klienta.
8.5. Sprzedawca zaleca, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Sprzedawca zaleca, aby Klient sporządził odpowiedni protokół szkody podpisany przez przedstawiciela przewoźnika oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sprzedawcę. Wykonanie tych działań przez Klienta nie jest warunkiem skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
8.6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży – Konsumenci i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

9.1. Zgodnie z art. 27 i następnymi Ustawy o prawach konsumenta Konsument, jak również zgodnie z art. 27 i następnymi w związku z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży („Odstąpienie”) w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty doręczeniu im Produktu, tj. od daty objęcia Produktu w posiadanie przez samego Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, bądź wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem Odstąpienia dotyczącego Umowy Sprzedaży Treści cyfrowych, opisanego w pkt. 9.12 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem braku możliwości Odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów zamówionych z indywidualną dedykacją autora, o czym jest mowa w pkt. 9.13 Regulaminu.
9.2. Odstąpienie może nastąpić bez konieczności podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu.
9.3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta w ramach jednego Zamówienia zakupił więcej niż jeden Produkt, Odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko Produktów wskazanych w oświadczeniu o Odstąpieniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, Odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
9.4. W celu Odstąpienia należy złożyć jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu, czego można dokonać np. poprzez wypełnienie formularza przesłanego Klientowi przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem Zamówienia zgodnie z pkt 6.3 Regulaminu, jak również dostępnego w Serwisie. Formularz dostarczony przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowy, więc Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą skorzystać z innych formularzy, czy też sporządzić oświadczenie samodzielnie.
9.5. Dla zachowania terminu do Odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o Odstąpieniu przed jego upływem do Sprzedawcy, korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl lub kontakt@chasingrainbow.pl. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu, drogą elektroniczną na adres e-mail odstępującego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
9.6. W przypadku Odstąpienia Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy Sprzedaży świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym.
9.7. W przypadku Odstąpienia odstępujący Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zwrotu Produktów objętych Umową Sprzedaży w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o Odstąpieniu, poprzez wysyłkę tych Produktów na następujący adres: E-Packman sp. z o.o., ul. Świerkowa 53, 05-850 Wieruchów.
9.8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.9. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu, zwróci odpowiednio Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu odpowiednio Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania Produktów. Sprzedawca nie akceptuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
9.10. Sprzedawca zaleca zwrot Produktu poprzez jego odesłanie przesyłką kurierską, co gwarantuje bezpieczne dostarczenie Produktów.

9.11. Zwrot płatności jest dokonywany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, składając Zamówienie dotyczące Produktów stanowiących Treści cyfrowych, wyraża zgodę na dostarczenie mu przez Sprzedawcę Produktów stanowiących Treści cyfrowe przed upływem 14-dniowego terminu do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu. Wówczas Produkty stanowiące Treści cyfrowe zostaną mu dostarczone przez Sprzedawcę niezwłocznie, następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, ALE WÓWSZAS KONSUMENT ORAZ PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA TRACI UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W TERMINIE 14 DNI (zgodnie z art. 38 pkt 13) oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).
9.13. Prawo do Odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zamawiającemu Produkty personalizowane poprzez umieszczenie w nich indywidualnych dedykacji autora (zgodnie z art. 38 pkt 3) oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

10. Reklamacja Produktu (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

10.1. Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedania oraz dostarczeniu Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
10.2. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, a w szczególności jeżeli: (i) Produkt nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, bądź (ii) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, bądź (iii) Produkt został wydany w stanie niezupełnym. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie sprzedanym w tej samej chwili.
10.3. Produkt ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
10.4. Oświadczenie o złożeniu reklamację dotyczącą niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży należy przesłać Sprzedawcy:
a) korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl lub kontakt@chasingrainbow.pl; b) pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy (Chasing Rainbow Agnieszka Mielech, ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa).
10.5. W oświadczeniu o reklamacji należy opisać, na czym polega niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zaleca, aby w miarę możliwości jak najdokładniej opisać przyczynę reklamacji, czy też załączyć zdjęcia obrazujące niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, co może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.
10.6. W razie wątpliwości co do treści reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta z prośbą o jej uzupełnienie, przesłanie dodatkowych informacji, zdjęć, a nawet dostarczenia samego Produktu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 10.4 lit. b) Regulaminu celem oceny zasadności reklamacji, co gwarantuje bezpieczne dostarczenie Produktów. Dostarczenie Produktu może nastąpić osobiście lub przesyłką kurierską. Dostarczenie reklamowanego Produktu przesyłką kurierską odbywa się na koszt Konsumenta, jednakże w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci ten koszt Konsumentowi.
10.7. Ponadto, w oświadczeniu o reklamacji należy wskazać, czy Konsument żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
10.8. Załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zakup, bądź protokołu uszkodzenia Produktu w trakcie przesyłki podpisanego przez przedstawiciela przewoźnika, nie jest warunkiem złożenia reklamacji, jednakże Sprzedawca zaleca ich dołączenie (w przypadku powyższego protokołu, o ile został sporządzony zgodnie z zaleceniem Sprzedawcy zawartym w pkt. 8.5 Regulaminu), gdyż może to ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.
10.9. Konsument nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzecz na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10.11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia reklamacji lub jej uzupełnienia zgodnie z pkt. 10.6 Regulaminu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny preferowany przez Konsumenta sposób.
10.12. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt. 16.6 – 16.10 Regulaminu.
10.13. Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w terminie 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Konsumentowi.
10.14. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
10.15. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.

11. Rodzaje Usług Elektronicznych.

Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie w ramach Serwisu z następujących Usług Elektronicznych:
a) usługi umożliwiającej wyświetlenie i przeglądanie treści zawartych w Serwisie, w tym informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie („Usługa informacyjna”);
b) usługi umożliwiającej zdalne wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie treści zawartych w Serwisie za pomocą udostępnionej przeglądarki, poprzez wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści („Usługa wyszukiwania”);
c) usługi umożliwiającej złożenie Zamówienia i zawarcie Umów Sprzedaży („Usługa transakcyjna”);
d) usługi umożliwiającej rejestrację w Serwisie poprzez utworzenie i utrzymanie Konta („Usługa Konta”);
e) usługi umożliwiającej Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie zamieszczenie jego opinii na temat zakupionego Produktu (i) bezpośrednio na podstronie internetowej Sklepu, na której prezentowany jest opiniowany Produkt, jak również (ii) w dedykowanym oknie w Serwisie „Opinie”, poprzez wskazanie określonej liczby gwiazdek oraz autorskiego komentarza słownego nieprzekraczająco określonej liczby znaków („Usługa opinii”);
f) usługi umożliwiającej dodawanie, przechowywanie oraz przeglądanie wybranych przez Użytkownika Produktów jako ulubionych w dedykowanym oknie w Serwisie („Usługa Listy życzeń”);
g) usługi umożliwiającej przesłanie Sprzedawcy elektronicznego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Kontakt” („Usługa kontaktu”);
h) usługi umożliwiającej Użytkownikowi, który dokonał zapisu na tę usługę z wykorzystaniem dedykowanego formularza elektronicznego w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail, otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości Newsletter („Usługa Newsletter”).

12. Warunki świadczenia Usług Elektronicznych.

12.1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
12.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności faktycznych obejmujących wejście do Serwisu, a także:
a) przeglądanie jego treści (Usługa informacyjna);
b) wpisanie słowa, związku wyrazowego, czy też określenia odpowiadającego wyszukiwanej treści do przeglądarki (Usługa wyszukiwania);
c) uzupełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia (Usługa transakcyjna);
d) dodanie wybranego Produktu do „Listy życzeń” poprzez zaklikanie ikony w kształcie serca przy wybranym Produkcie (Usługa Listy życzeń);
e) uzupełnienie i wysłanie Formularza Rejestracji (Usługa Konta);
f) uzupełnienie i wysłanie elektronicznego formularza opinii przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika, który dokonał zakupu Produktu (Usługa opinii);
g) uzupełnienie i wysłanie elektronicznego formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „Kontakt” (Usługa kontaktu);
h) uzupełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zapisu na Usługę Newsletter udostępniony przez Sprzedawcę w Serwisie (Usługa Newsletteru).
12.3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej, Usługi wyszukiwania, Usługi transakcyjnej lub Usługi kontaktu zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej Usługi Elektronicznej, zaś Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z takiego faktycznego korzystania. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu w razie zaprzestania wykonywania przez Użytkownika czynności faktycznych wskazanych odpowiednio w pkt. 12.2 lit. a), b) i c) Regulaminu. Umowa o świadczenie Usługi Listy życzeń, Usługi Konta, Usługi opinii lub Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z powyższych Usług Elektronicznych wymaga następujących działań ze strony Użytkownika:
a) odznaczenie uprzednio zaznaczonej ikony w kształcie serca przy Produkcie uprzednio dodanym do „Listy życzeń”, z zastrzeżeniem pkt. 12.4 Regulaminu (Usługa Listy życzeń);
b) usunięcia Konta zgodnie z pkt. 12.12 Regulaminu (Usługa Konta);
c) usunięcia opinii zgodnie z pkt. 12.14 Regulaminu (Usługa opinii);
d) wypisania się z subskrypcji Newsletteru zgodnie z pkt. 12.18 Regulaminu (Usługa Newsletter).

12.4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Listy życzeń jest niezależnie do dokonania rejestracji w Serwisie (niezależnie od utworzenia Konta). Użytkownik ma dostęp do „Listy życzeń” wyłącznie z tego samego urządzenia, w ramach którego rozpoczął korzystanie z tej Usługi Elektronicznej, jednakże nie dłużej niż do chwili podjęcia działania określonego w pkt. 12.3 lit. a) Regulaminu, czy też usunięcia plików cookies na moim urządzeniu.
12.5. Użytkownik jest uprawniony do utworzenia wyłącznie jednego Konta.
12.6. Dokonując rejestracji w Serwisie tworząc Konto, Użytkownik ma obowiązek podać w Formularzu Rejestracji wyłącznie prawdziwe swoje prawdziwe i aktualne dane. Podając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika fałszywych lub nieprawdziwych danych, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są fałszywe nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania lub usunięcia Konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie podania przez Użytkownika danych fałszywych, nieprawdziwych lub błędnych.
12.7. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomość email na wskazany przez siebie adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji.
12.8. W każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych, w tym również danych osobowych i informacji podanych w ramach Konta poprzez wejście zalogowanie się na Konto oraz kliknięcie w napis „Edytuj”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych (w szczególności swojego adresu e-mail i numeru telefonu), o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie niedokonania niezwłocznego aktualizacji danych, które uległy zmianie.
12.9. Istnieje możliwość zmiany hasła dostępowego do Konta w dowolnym momencie, jak również odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta. W tym celu należy odpowiednio wejść do okna logowania do Konta w ramach Serwisu oraz kliknąć w napis „Odzyskaj hasło”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
12.10. Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta przez osoby niepowołane (inne niż Użytkownik). Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Użytkownik nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Sprzedawca informuje, że nie zwraca się do Użytkownika o podanie hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania niezwłocznego wylogowania się z Konta po zakończeniu korzystania z zasobów i informacji przechowywanych w ramach Konta. W szczególności należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania ze Serwisu dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP.
12.11. Zakładając Konto, Klient może udzielić zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym na podany przez Klienta adres e-mail, którą to zgodę można w każdej chwili cofnąć bez konieczności podawania przyczyny. Udzielenie powyższej zgody nie jest obowiązkowe, a tym samym nie stanowi warunku założenia Konta.
12.12. W każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje Konto. W tym celu należy zalogować się do Konta, kliknąć w napis „Usuń Konto” oraz w dalszej kolejności postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
12.13. Użytkownik po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z zapytaniem, czy chciałby zamieścić w Serwisie swoją opinię dotyczącą zakupionego Produktu. Zamieszczenie tej opinii będzie wymagało od Użytkownika kliknięcie w link aktywny przesłany mu w powyższej wiadomości e-mail, a następnie wpisanie tej opinii przy użyciu własnych sformułowań, podanie imienia lub nicku, a także dokonania oceny Produktu poprzez zaznaczenie określonej liczby gwiazdek. Wyrażając opinię w powyższy sposób oraz odsyłając formularz opinii do Sprzedawcy, Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Sprzedawca zamieszcza opinię Użytkownika wyrażoną zgodnie z powyższym oraz zgodną z Regulaminem wraz z podanym imieniem lub nickiem opiniującego Użytkownika (i) bezpośrednio na podstronie internetowej Sklepu, na której prezentowany jest opiniowany Produkt, jak również (ii) w dedykowanym oknie w ramach Serwisu „Opinie”. Sprzedawca nie udostępnia w jakikolwiek sposób innych danych osobowych (poza samą treścią opinii, podanym imieniem lub nickiem i informacją, którego Produktu opinia dotyczy) innym Użytkownikom w ramach Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób.
12.14. Użytkownik, którego opinia dotycząca zakupionego Produktu została zamieszczona w Serwisie, w każdej chwili może zrezygnować z jej zamieszczania, poprzez przesłanie takiego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl Sprzedawca usuwa taka opinię niezwłocznie, jednakże nie później niż terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania Użytkownika.
12.15. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego do zapisu na Usługę Newsletter Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomość email na wskazany przez siebie w formularzu adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji, jak również z pełną informacją odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę. Sprzedawca może oferować rabat na najbliższe zakupy w Sklepie lub inny rabat Użytkownikowi, który dokona zapisu na usługę Newsletter.
12.16. Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Usługi Konta lub Usługi transakcyjnej może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter. Udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter nie stanowi warunku korzystania z Usługi Konta lub Usługi transakcyjnej, czy też zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.17. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika Newsletteru zależy wyłącznie od decyzji Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zakończenia świadczenie Usługi Newsletter w dowolnym momencie oraz bez konieczności podawania przyczyny lub uzasadnienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
12.18. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Taka rezygnacja (wypowiedzenie) ma skutek natychmiastowy. W celu rezygnacji Użytkownik klika w link aktywny odnoszący się do rezygnacji, zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika.

13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

13.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl lub kontakt@chasingrainbow.pl.
13.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, wskazanie Usługi Elektronicznej, której reklamacja dotyczy, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
13.3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiło / powinno nastąpić zdarzenie stanowiące podstawę reklamacji. Reklamację nie zawierającą danych wskazanych w pkt. 13.2 Regulaminu, bądź złożoną po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca powiadomi Użytkownika.
13.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
13.5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
13.6. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z niestosowania / nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych mu na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Sprzedawcę.

14. Ochrona własności intelektualnej.

14.1. Treści, informacje, teksty, dane, zestawienia, opisy, jak również materiały zdjęciowe lub filmowe, grafiki, ilustracje, animacje, dźwięki i tym podobne elementy, udostępniane Użytkownikom przez Sprzedawcę w Serwisie, w tym jego wygląd, układ, kolorystyka jako całości, a także wiadomości Newsletter i inne kierowane do Użytkowników i zawierające informacje handlowe, w tym kupony rabatowe i kody promocyjne, jak też ich elementy („Treści i Materiały”), projekty Produktów prezentowanych w Sklepie („Projekty”), a także loga i znaki towarowe wykorzystywane przez Sprzedawcę, w tym logo i znak towarowy „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” („Znaki”), stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub jego uprawnionych licencjodawców i są objęte ochroną Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Treści i Materiały, Projekty i Znaki nie mogą być kopiowane, pobierane, rozprowadzane, publikowane, zmieniane, łączone, kompilowane z innymi utworami, rozpowszechniane (w szczególności z wykorzystaniem Internetu), lub inaczej wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, w sposób sprzeczny z Regulaminem.
14.2. Użytkownik może korzystać z Treści i Materiałów, Projektów lub Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego chronionych utworów wyznaczonego Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa udostępniania ich osobom trzecim, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów, bądź innych praw własności intelektualnych, w tym z wyłączeniem możliwości korzystania w celach komercyjnych.
14.3. Korzystanie z Serwisu, w tym z jego zawartości, Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków nie oznacza nabycia przez jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnych do Serwisu (w tym jego zawartości), czy też z Treści i Materiałów, Projektów lub Znaków.

15. Dane Osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi.

15.1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt. 1 i 7 RODO) Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca.
15.2. Sprzedawca przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników będących osobami fizycznymi oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.
15.3. Od Użytkowników Sprzedawca nie pobiera w ramach Serwisu automatycznie żadnych danych osobowych, poza przypadkami ich dobrowolnego przekazania przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zawartych w Serwisie, jak również poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
15.4. Ilekroć dla skorzystania z Usługi Elektronicznej lub zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest podanie Sprzedawcy określonych danych osobowych Użytkownika, bądź Użytkownik podejmie decyzję po podaniu Sprzedawcy swoich nieobowiązkowych (niewymaganych) danych osobowych, jest on zobowiązany do wprowadzania lub przesłania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości email na następujący adres: kontakt@chasingrainbow.pl lub poprzez aktualizację swoich danych osobowych w ramach założonego Konta.
15.5. Sprzedawca nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem odbiorców danych wskazanych w Polityce Prywatności).
15.6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności.
15.7. Przed korzystaniem z Usług Elektronicznych lub zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności przed podaniem Sprzedawcy jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w Serwisie, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności.

16. Postanowienia końcowe.

16.1. Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta lub odpowiednio Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
16.2. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.
16.3. W przypadku niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
16.4. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Sprzedawcę są wiążące dla Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Sklep.
16.5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z pkt. 16.11 Regulaminu.
16.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
16.7. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
16.8. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sprzedającym wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
16.9. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
16.10. Sprzedawca informuje Konsumentów, iż w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt Kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, telefon 22 55 60 332, 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
16.11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
16.12. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
16.13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 roku.